Jaśko

108 tekstów – auto­rem jest Jaśko.

"Przemijanie"

"Przemijanie"

Płynie wo­da, płyną chmury
Płynie spek­takl ten ponury

Prze­mija­niem da­lej zwany
Bar­dzo smut­ny i stroskany

Gdy się życiem cie­szysz wszakże
Szko­da stra­cić je a jakże

Dzi­siaj jes­teś, jut­ro będziesz
Kiedyś jed­nak cię ubędzie

Szko­da cza­su, szko­da chwili
Spróbuj ja­koś ją umilić

Nie bądź in­nym groźnym wilkiem
Może prze­myśl to przez chwilkę ?

Ja­nusz Dziewanowski 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 7 kwietnia 2014, 15:22

"Mój Mielnik"

"Mój Mielnik"

Miel­nik mias­to mo­je mile
Tu­taj swo­ja duszę skryłem

Je­mu daję ser­ce moje
Na nie pat­rzę, że spokojem

Widzę po­la, łąki, lasy
Rzekę Bug co dla okrasy

Prze­zeń płynie kręta strugą
Co his­to­rię wspom­ni długą

Siedem wieków , bit­wy, wojny
Dzi­siaj mias­tem jest spokojnym

Da­je spokój, da­je ciszę
tu szum wo­dy da się słyszeć

Co his­to­rię tak po cichu
Opo­wiada o Mielniku

Ja­nusz Dziewanowski 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 31 marca 2014, 09:00

"Obłudna codzienność"

„Obłud­na codzienność”

Po­wiedz proszę kil­ka słów
Kil­ka myśli za­mień w brzmienie
O czym myślisz kiedy kłamiesz ?
Gdy po­tok myśli Twych szumiący
Tak czys­ty zwykle
W błoto kłam­stw od­mieniasz .
Czy wiara mo­ja czy­ni mnie sprawcą , czy ofiarą [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 30 marca 2014, 14:55

" Nierządni Rządni"

„Nieżądni żądni”
Niech się wa­li niech się pa­li
Świat do­koła nas szalony
Co­raz większy ob­raz skali
Którą jes­tem przerażony

Kiedy słucham wiadomości
Źródeł słowa i obrazów
Bier­nie cho­ciaż pełen złości
Przyjąć nie chcę tych za­kazów

Tu pod­wyżka , [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 22 marca 2014, 12:32

"Pomocna myśl"

„Po­moc­na myśl”

Wy­biegam myślami
Po­za kra­ty umysłu
Nie skaczę , nie pląsam , nie grzeszę
A mi­mo to nie zaw­sze wiem co ro­bić
Gdy jes­tem wolny…
Nie czas i miej­sce ce­lem mym bywa
Lecz na­miętności smak w odchłani [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 18 marca 2014, 18:02

Całość na pół

„Całość na pół”

Dzielę na pół zmar­twienia i troski
Cze­kając na odzew tej …dru­giej strony
Mi­zer­ne sta­rań nieus­tannych umizgi
Do przo­du , do jut­ra, do celu
Cóż mi zos­ta­nie gdy sam ogarnę całość ?
Pus­tych słów i odczuć [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 5 grudnia 2013, 22:58

A właśnie że nie

„A właśnie że nie !”
Nie będę słuchał co do mnie mówią
Nie będę przeżywał ni tros­ki , ni strachu
Nie wezmę przykładu z in­nych
Ucieknę w głąb siebie …
Cóż tam zna­leźć mogę ?
Wiem…
I [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 2 grudnia 2013, 09:48

Nie chcę słońca

„Nie chcę słońca”

Do wiary , do słońca , do słupa og­nia
Wy !
Niszczy­ciele chmur i deszczu
Wichrzy­ciele niszczący burzę i wiat­ry
Już dość !
Zejdźcie na ziemię i pokarzcie
Cóżem uczy­nił dla świata ?
Byście [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 29 listopada 2013, 08:33

Kimkolwiek jesteś

„Kim­kolwiek jesteś”

Kim i czym jes­tem ?
Myślą, mową, czy­nem, wiarą ?
Nie wiem…
Czy dziś i jut­ro, już znaczy zaw­sze ?
Czy tam i ówdzie , to wszędzie ?
I gdzie nap­rawdę i kto
Na­daje rytm memu [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 28 listopada 2013, 07:21

Szczęście w dłoniach

„Szczęście w dłoniach”

Chcę zasnąć , lecz nie mogę
Spoglądam w siebie, szu­kam radości
Chcę odejść , chcę odpocząć
Na próżno…
Wątła nić ocze­kiwań od świata, roz­ciągnięta jak gęsta mgła …
Zasnąć nie daje
Skry­wa ra­dości me i smutki, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 27 listopada 2013, 22:23

Jaśko

Jaśko

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność